REGULAMIN UMIESZCZANIA KOMENTARZY NA STRONIE FUNDACJI RUCH 10 MILIONÓW

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki komentowania wpisów w serwisie internetowym www.ruch10milionow.pl (zwanym dalej Serwisem) prowadzonym przez Fundację Ruch 10 Milionów (zwaną dalej Administratorem).

2. Dodanie komentarza pod artykułem w Serwisie wymaga podania przez użytkownika jego nazwy (nick), adresu e-mail oraz zaakceptowania niniejszego Regulaminu i jest równoznaczne z jego publicznym udostępnieniem w sieci Internet.

3. Komentarz dodany przez użytkownika może być moderowany lub usunięty przez administratora Serwisu bez podania przyczyn usunięcia.

4. Użytkownik jest świadomy, że jego komentarz może zostać poddany ocenie lub skomentowany przez innego użytkownika, a Administrator nie odpowiada za treść tych opinii i komentarzy.

5. Komentarze mogą być przechowywane w Serwisie bez ograniczenia czasowego.

6. Użytkownik nie może zamieszczać komentarza o treści mającej charakter bezprawny.

7. Użytkownik jest zobowiązany do komentowania w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.

8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść komentarza dodanego w Serwisie, a Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników. Zapisanie komentarza na serwerze i umieszczenie go w Serwisie nie oznacza przyjęcia odpowiedzialności za jego treść przez Administratora. Na żądanie uprawnionych organów państwowych, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Administrator przekaże pozostające w jego posiadaniu dane użytkownika jednak tylko wtedy gdy złamały one prawo RP obowiązujące w czasie dodawania komentarza i organy uprawnione przedstawią nakaz sądowy.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia, w każdym czasie bez konieczności powiadamiania użytkownika, komentarzy, które:

a) zawierają treści: propagujące przemoc, sprzeczne z prawem, erotyczne, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej czy orientacji seksualnej, uznawane powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, naruszające zasady współżycia społecznego;

b) zawierają przekazy handlowe albo materiały chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania użytkownik nie jest uprawniony,

c) zawierają dane do licencjonowanych gier, programów komputerowych, muzyki, filmów oraz wszelkich innych utworów, których udostępnienie lub umożliwienie udostępnienia narusza lub może naruszać prawa autorskie, dobra osobiste lub inne prawa osób trzecich,

d) zawierają treści nie związane z Serwisem oraz lub mogą wprowadzać innych użytkowników w błąd

d) propagują napoje alkoholowe, substancje psychotropowe lub środki odurzające, a także inne zakazane prawem RP środki i zachowania.

e) wskazują na to, że autor komentarza wykorzystał tożsamość innej osoby, w szczególności poprzez użycie imienia i nazwiska lub innych danych identyfikujących tę osobę, albo wykorzystał w treści komentarza dane osobowe innej osoby, w szczególności poprzez użycie imienia i nazwiska lub innych danych identyfikujących tę osobę, niezwiązanej w żaden sposób z treścią artykułu lub nie mając podstaw do używania danych osobowych innej osoby,

f) nie dotyczą tematu komentowanego artykułu, posta

g) zostały zamieszczone pod artykułem, o tej samej treści, więcej niż jeden raz, lub mają znamiona spamu

10. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia artykułu z Serwisu wraz ze wszystkimi komentarzami.

REGULAMIN UMIESZCZANIA MATERIAŁÓW FILMOWYCH, AUDIO LUB ARTYKUŁÓW NA STRONIE FUNDACJI RUCH 10 MILIONÓW

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki umieszczania materiałów FILMOWYCH, AUDIO LUB ARTYKUŁÓW (zwanych dalej Materiałem) w serwisie internetowym www.ruch10milionow.pl (zwanym dalej Serwisem) prowadzonym przez Fundację Ruch 10 Milionów (zwaną dalej Administratorem).

2. Dodanie Materiału w Serwisie wymaga podania przez użytkownika jego danych określonych w panelu użytkownika Serwisu oraz zaakceptowania niniejszego Regulaminu i jest równoznaczne z jego publicznym udostępnieniem w sieci Internet.

3. Materiał dodany przez użytkownika może być moderowany lub usunięty przez administratora Serwisu bez podania przyczyn usunięcia.

4. Użytkownik jest świadomy, że jego Materiał może zostać poddany ocenie lub skomentowany przez innego użytkownika, a Administrator nie odpowiada za treść tych opinii i komentarzy.

5. Materiały mogą być przechowywane w Serwisie bez ograniczenia czasowego i mogą być używane przez Fundację Ruch 10 Milionów w dowolny sposób.

6. Użytkownik nie może zamieszczać Materiałów o treści mającej charakter bezprawny.

7. Użytkownik jest zobowiązany do umieszczania Materiałów stworzonych oraz zawierających treści zgodne z obowiązującym prawem RP, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.

8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść Materiału dodanego w Serwisie, a Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść Materiału zamieszczanych przez użytkowników. Zapisanie Materiału na serwerze i umieszczenie go w Serwisie nie oznacza przyjęcia odpowiedzialności za jego treść przez Administratora. Na żądanie uprawnionych organów państwowych, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Administrator przekaże pozostające w jego posiadaniu dane użytkownika jednak tylko wtedy gdy Materiały lub Użytkownik złamały prawo RP obowiązujące w czasie dodawania komentarza i organy uprawnione przedstawią nakaz sądowy.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia, w każdym czasie bez konieczności powiadamiania użytkownika, Materiałów, które:

a) zawierają treści: propagujące przemoc, sprzeczne z prawem, erotyczne, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej czy orientacji seksualnej, uznawane powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, naruszające zasady współżycia społecznego;

b) zawierają przekazy handlowe albo materiały chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania użytkownik nie jest uprawniony,

c) zawierają dane do licencjonowanych gier, programów komputerowych, muzyki, filmów oraz wszelkich innych utworów, których udostępnienie lub umożliwienie udostępnienia narusza lub może naruszać prawa autorskie, dobra osobiste lub inne prawa osób trzecich,

d) zawierają treści nie związane z Serwisem oraz lub mogą wprowadzać innych użytkowników w błąd

d) propagują napoje alkoholowe, substancje psychotropowe lub środki odurzające, a także inne zakazane prawem RP środki i zachowania.

e) wskazują na to, że autor Materiału wykorzystał tożsamość innej osoby, w szczególności poprzez użycie imienia i nazwiska lub innych danych identyfikujących tę osobę, albo wykorzystał w treści Materiału dane osobowe innej osoby, w szczególności poprzez użycie imienia i nazwiska lub innych danych identyfikujących tę osobę, niezwiązanej w żaden sposób z treścią Serwisu lub nie mając podstaw do używania danych osobowych innej osoby,

f) nie dotyczą tematu Serwisu

g) zostały zamieszczone więcej niż jeden raz, lub mają znamiona spamu

h) nie są własnością użytkownika i łamią prawa autorskie, naruszają własność intelektualną lub inne prawa zależne lub są plagiatem w rozumieniu prawa RP

10. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Materiałów z Serwisu wraz ze wszystkimi komentarzami.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FUNDACJI RUCH 10 MILIONÓW

§1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Ruch 10 Milionów, dostępny pod adresem internetowym ruch10milionow.pl, prowadzony jest przez FUNDACJĘ RUCH 10 MILIONÓW reprezentowaną przez Krzysztofa Jana Laskowskiego, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń i Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001024910 posiadająca numer NIP: 9512564242, numer REGON: 524782362

  Adres siedziby: Sarmacka 1 / 110, 02-972 Warszawa, Polska

  Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca fundację FUNDACJA RUCH 10 MILIONÓW KRS: 0001024910, NIP: 9512564242, REGON: 524782362
  Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.ruch10milionow.pl
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 9. Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie, umożliwiający utworzenie Konta.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło

§3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy:  Sarmacka 1 / 110, 02-972 Warszawa, Polska
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@ruch10milionow.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 662 811 977
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: PL57114020040000360283640041
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§4

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 2. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu smartfon, tablet, laptop, komputer,
 3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 4. włączona obsługa plików cookies,,
 5. zainstalowany program FlashPlayer.

§5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§6

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:

 1. Termin realizacji dostawy w przypadku towaru dostępnego na magazynie jest nie dłuższy niż 7 dni roboczych.
  W przypadku obniżenia stanów magazynowych czas realizacji może się wydłużyć do 14 dni.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 3. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 4. Płatności elektroniczne
 5. Płatność kartą płatniczą.
 6. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§8

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 4. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 5. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 4 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 9. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 10. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 11. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 12. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
 13. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
 14. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 15. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 16. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 17. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§9

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 11. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 14. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 15. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 16. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 17. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 18. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 19. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 20. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 21. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 22. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 23. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 24. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 25. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 26. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§10

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§13

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: ruch10milionow.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: FUNDACJA RUCH 10 MILIONÓW Sarmacka 1 / 110, 02-972 Warszawa, Polska
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: biuro@ruch10milionow.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie newslettera
  • Prowadzenie systemu komentarzy
  • Prowadzenie forum internetowego
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Realizacja zamówionych usług
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: home.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • operatorzy płatności
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:Urządzenia mobilne:

Na postawie art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach,
Krzysztof Laskowski – fundator FUNDACJI RUCH 10 MILIONÓW ustala statut tej Fundacji
w następującym brzmieniu:

STATUT
FUNDACJI RUCH 10 MILIONÓW

Postanowienia ogólne

§ 1


Fundacja pod nazwą FUNDACJA RUCH 10 MILIONÓW, zwana dalej „Fundacją”,
ustanowiona aktem notarialnym.

§ 2

 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym
  w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić
  działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W razie potrzeby, Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i inne jednostki
  organizacyjne a także tworzyć i przystępować do spółek, w celu realizacji swoich
  celów statutowych.

Cel i zasady działania Fundacji

§ 5

Celem Fundacji jest:
1) działalność charytatywna
2) pomoc osobom ciężko chorym, niepełnosprawnym i samotnym
3) wsparcie i pomoc psychologiczna osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
4) działalność na rzecz dzieci i osób starszych w tym organizowanie edukacji i
wypoczynku
5) wsparcie osób ubogich
6) działalność na rzecz mniejszości społecznych oraz osób zagrożonych wykluczeniem
7) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i
za granicą
8) ekologia i ochrona zwierząt
9) upowszechnianie ochrony wolności i praw człowieka
10) ochrona i promocja zdrowia
11) pomoc placówkom społecznym (szkoły, szpitale, domy opieki społecznej)
str. 2
12) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
13) działalność na rzecz rozwoju kultury i sztuki
14) działalność na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
15) promocja i organizacja wolontariatu
16) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
17) wspomaganie działań prospołecznych i prodemokratycznych
18) zwiększanie świadomości patriotycznej i narodowej
19) zwiększanie bezpieczeństwa narodowego
20) krzewienie kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałanie otyłości
21) zwiększanie świadomości i pomoc w samorozwoju
22) wspieranie działań na rzecz samoświadomości i bezpieczeństwa
23) integracja środowisk
24) wspieranie talentów i wyjątkowych osobowości
25) działania na rzecz integracji międzypokoleniowej
26) przeciwdziałanie wykluczeniu
27) działania na rzecz nowoczesnej edukacji
28) ochrona majątku narodowego
29) działanie na rzecz bezpieczeństwa dzieci, dorosłych i seniorów
30) wspomaganie przemian ustrojowych i zmian legislacyjnych
31) aktywizacja mieszkańców i mieszkanek Polski do uczestnictwa w życiu społecznym i
politycznym kraju oraz świata
32) promowanie solidarności i sprawiedliwości społecznej,
33) wspieranie oraz ochrona wolności i praw człowieka,
34) przeciwdziałanie przemocy w życiu prywatnym i publicznym,
35) ochrona przed wszelkiego rodzaju dyskryminacją,
36) ochrona środowiska naturalnego i przekazanie go w dobrym stanie dla przyszłych
pokoleń,
37) ochrona praw zwierząt,
38) promocja praw cyfrowych oraz prywatności w Internecie,
39) umacnianie wolności wypowiedzi i zgromadzeń,
40) umacnianie praworządności i demokracji w Polsce i na świecie

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Pomoc finansową i rzeczową dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej
  sytuacji życiowej lub materialnej;
 2. Finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakupu niezbędnego sprzętu medycznego i
  rehabilitacyjnego dla osób chorych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
  życiowej lub materialnej;
 3. Pomoc finansową i rzeczową dla ofiar wypadków, katastrof, kataklizmów oraz klęsk
  żywiołowych;
 4. Pozyskiwanie środków dystrybuowanej pomocy, ich przewóz i dystrybucję;
 5. Organizowanie i finansowanie poradnictwa psychologicznego i działania na rzecz
  str. 3
  poprawy sytuacji bytowej osób po kryzysie psychicznym, osób niepełnosprawnych,
  wykluczonych społecznie, bezrobotnych, starszych i chorych, a nadto kształtowanie
  postaw sprzyjających społecznej integracji tych osób i przeciwdziałaniu ich
  społecznemu wykluczeniu;
 6. Finansowanie kształcenia osób ubogich oraz dokształcania osób starszych;
 7. Finansowanie udziału dzieci, osób starszych oraz osób znajdujących się w
  szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w wydarzeniach kulturalnych
  i artystycznych;
 8. Organizację i finansowanie wypoczynku dzieci z biednych rodzin oraz osób
  starszych;
 9. Prowadzenie lub wspomaganie funkcjonowania placówek świadczących pomoc
  społeczną i zdrowotną oraz rehabilitację społeczną, zawodową i fizjoterapeutyczną
  dla osób wykluczonych społecznie oraz chorujących fizycznie i psychiczne, w tym
  w szczególności świetlic terapeutycznych i środowiskowych, ośrodków wsparcia
  socjalnego, środowiskowych domów samopomocy, domów pomocy społecznej,
  domów kultury, klubów i warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywizacji
  zawodowej oraz innych form wsparcia oraz rehabilitacji indywidualnej i grupowej;
  10.Podejmowanie inicjatyw zmierzających do tworzenia miejsc pracy dla osób
  niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie, w tym m.in. inicjowanie
  przedsięwzięć gospodarczych, współpraca z przedsiębiorcami i jednostkami
  systemu oświaty w zakresie praktyk i staży zawodowych;
  11.Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej;
  12.Organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych i sportowych oraz finansowanie
  przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych i sportowych;
  13.Organizowanie konferencji, warsztatów, szkoleń i seminariów;
  14.Organizowanie i wspieranie, w tym finansowanie, programów, kampanii
  społecznych i kampanii edukacyjnych;
  15.Organizowanie akcji społecznych, w tym zbieranie podpisów pod petycjami,
  apelami i listami otwartymi;
  16.Współpracę z mediami;
  17.Przygotowywanie i produkcję filmów, nagrań dźwiękowych, muzycznych i video;
  18.Doradztwo, wsparcie lub pomoc instytucjom, organizacjom lub osobom fizycznym
  działającym w obszarze celów statutowych Fundacji;
  19.Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami administracji
  samorządowej, rządowej i organizacjami pozarządowymi, także zagranicznymi i
  międzynarodowymi, których działalność wiąże się z celami Fundacji

Majątek i dochody Fundacji

§ 7

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski, oraz inne mienie nabyte
  przez Fundację w toku jej działania.
 2. Na fundusz założycielski fundacji składa się:

a. kwota 1.000 zł (słownie jeden tysiąc złotych) z przeznaczeniem na realizację
celów statutowych Fundacji,
b. kwota 1.000 (słownie jeden tysiąc złotych) z przeznaczeniem na
prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację, w przypadku
rozpoczęcia takiej działalności.

Działania, o których mowa w § 6 mają charakter niedochodowy

§ 8

Dochody Fundacji stanowią:

 1. środki majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania;
 2. dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy od krajowych i zagranicznych
  osób fizycznych i prawnych a także od jednostek nie posiadających osobowości
  prawnej, w formie rzeczowej lub pieniężnej, w złotych polskich albo walucie
  obcej;
 3. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw własności;
 4. dochody ze zbiórek publicznych;
 5. przychody z kapitałów pieniężnych;

§ 9

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą
  być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli
  spadkodawców i darczyńców.
 2. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te
  mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Jeżeli
  przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania,
  Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
 3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane
  przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, uprawnionym do złożenia
  oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza jest Zarząd.

§ 10

Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku.

 1. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku.
 2. Środki trwałe mogą zostać zbyte, jeśli służy to celom Fundacji.
 3. Środki finansowe Fundacji mogą być pomnażane przede wszystkim poprzez
  inwestowanie na lokatach terminowych, w papiery wartościowe, na rachunkach
  inwestycyjnych, w funduszach powierniczych, w akcje spółek giełdowych.

§ 11

 1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
 2. Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację wymaga
  zmiany Statutu

Organy Fundacji
§ 12

 1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
 2. W zakresie ustalonym niniejszym statutem określone kompetencje przysługują
  Fundatorowi

Zarząd Fundacji
§ 13

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób.
 2. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony.
 3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Fundatora
 4. Mandat Członka Zarządu wygasa z chwilą: podjęcia uchwały o odwołaniu,
  śmierci, uprawomocnienia się wyroku skazującego za przestępstwo z winy
  umyślnej, złożenia Fundatorowi rezygnacji.
 5. Fundator może zostać członkiem Zarządu
 6. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu powoływany i odwoływany przez
  Fundatora

§ 14

 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na
  zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy:
  a. kierowanie bieżąca działalnością Fundacji;
  b. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
  c. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia
  pracowników Fundacji;
  d. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych
  organizacji oraz o ich tworzeniu
  e. Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do
  kompetencji Fundatora

§ 15

W przypadku Zarządu jednoosobowego Fundację reprezentuje jedyny członek zarządu. W
przypadku zarządu wieloosobowego Fundację reprezentuje dwóch członków Zarządu
łącznie.

§ 16

W przypadku zarządu wieloosobowego uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą
większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decydujący jest głos Prezesa
Zarządu.

§ 17

 1. Zarząd może powołać jako swoje ciało doradcze, Komisję Programową złożoną
  z osób skupionych wokół idei Fundacji.
 2. Komisja Programowa składa się z od dwóch do dziesięciu osób.
 3. Członkowie Komisji Programowej są powoływani i odwoływani przez Zarząd
  str. 6
  Fundacji.
 4. Członkowie Komisji Programowej powoływani są na czas nieoznaczony.
 5. Mandat Członka Komisji Programowej wygasa z chwilą odwołania, śmierci,
  złożenia rezygnacji.
 6. Komisja Programowa wspomaga jako ciało doradcze działalność Zarządu
  Fundacji

§ 18

Do kompetencji Fundatora należy:

 1. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu;
 2. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich
  wynagrodzenia;
 3. zmiana statutu;
  § 19
 4. Zmiana statutu może być dokonana przez Fundatora.
 5. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
  § 20
 6. Likwidacja Fundacji może nastąpić w razie osiągnięcia celu, dla
  którego fundacja była ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków
  finansowych i majątku fundacji – po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd
  i przedłożeniu jej Fundatorowi do zatwierdzenia.
 7. Uchwała Zarządu o likwidacji Fundacji wskazuje osobę lub osoby na rzecz,
  których przekazany zostanie pozostały majątek Fundacji z uwzględnieniem
  celów, którym fundacja służyła oraz wyznaczy likwidatora Fundacji.

Fundator Krzysztof Laskowski